หน้าหลัก >> ประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ
รัฐสภาคู่ประชาชน >> การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย >> ประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมแร่ทองคำและควบคุมการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ. ....

หน้า : [1]
 
กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๔๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๔๒
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า