null

 

หน้าหลัก >> สรุปรายงานด้านต่างประเทศ
รัฐสภาระหว่างประเทศ >> สรุปรายงานด้านต่างประเทศ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน update.gif
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยกิจการเจ้าหน้าที่ APA และระเบียบทางการเงินและการประชุมคณะมนตรีบริหารของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ 1 (The APA Standing Committee on Staff and Financial Regulations and the 1st SPA Executive Council Meeting) ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
รายงานการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ 2 และการประชุมสมัชชาใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 8 (The 2nd Executive Council Meeting and The 8th Plenary Session of the Asian Parliamentary Assembly - APA) ระหว่างวันที่ 7-12 ธันวาคม 2558 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา update.gif
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (The Meeting of the Asian Parliamentary Assembly Standing Committee on Economic and Sustainable Development) ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
รายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความเข้าใจและตระหนักในเรื่องเพศสภาพ (Gender Sensitivity Training Workshop) ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ
สรุปผลการประชุม APPF ครั้งที่ 28 ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2563 ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย
รายงานผลการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่สมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองอันทาเลีย สาธารณรัฐตุรกี
รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยงบประมาณและแผนงานของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กรุงแบกแดด สาธารณรัฐอิรัก
รายงานสรุปผลการปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมระดับภูมิภาคของสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและขจัดสภาพปัญหาที่นำไปสู่การก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
รายนามคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (วาระการดำรงตำแหน่ง2มกราคม2563-1มกราคม2565)
สรุปรายงานการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน- ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
รายงานคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ นครอิสตันบู
รายงานการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภาประจำฤดูใบไม้ร่วง ปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย
สรุปผลการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย
รายงานสรุปการปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ในการประชุมระดับโลกของยุวสมาชิกรัฐสภา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 7-13 กันยายน 2562 ณ กรุงอะซุนซิโอน สาธารณรัฐปารากวัย
สรุปการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำฤดูใบไม้ร่วง ปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒–๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย
รายงานผลการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๑ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองริเซ (Rize) สาธารณรัฐตุรกี
รายงานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 (ฉบับเต็ม) ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร
รายงานการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภาประจำฤดูใบไม้ผลิ ปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่๖-๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันที่เริ่มเผยแพร่ 5 กันยายน 2559