หน้าหลัก >> วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา

วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)
อ่าน 461 ครั้ง
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)
อ่าน 874 ครั้ง
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)
อ่าน 1153 ครั้ง
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑)
อ่าน 863 ครั้ง
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (เม.ย. - มิ.ย. 2561)
อ่าน 759 ครั้ง
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑)
อ่าน 11531 ครั้ง
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)
อ่าน 3326 ครั้ง
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560)
อ่าน 2798 ครั้ง
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐
อ่าน 1161 ครั้ง
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐
อ่าน 1092 ครั้ง
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙
อ่าน 2092 ครั้ง
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙
อ่าน 2048 ครั้ง
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙
อ่าน 1471 ครั้ง
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘
อ่าน 1593 ครั้ง
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
อ่าน 559 ครั้ง
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
อ่าน 389 ครั้ง
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘
อ่าน 1124 ครั้ง
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๗
อ่าน 944 ครั้ง
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๗
อ่าน 1451 ครั้ง
วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๗
อ่าน 1590 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats