วีดิทัศน์ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย


  • ผลงาน "จากเด็กเหลือ...ขอสู่สภาเด็กและเยาวชนตำบลเสาเภาฯ"    download_icon

  • ผลงาน "กอตอTeamจากรั้วโรงเรียนสู่พลังชุมชนนวัตกรรมประชาธิปไตยสู่การพัฒนาชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน"    download_icon

  • ผลงาน "นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน"    download_icon

  • ผลงาน "ประชาธิปไตยตามวิถีพหุวัฒนธรรม"    download_icon

  • ผลงาน "ธนาคารอาหารและยาสมุนไพร"    download_icon

 แสดงทั้งหมด...
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย >> ภาพข่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฏร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๔๙๑-๕