วีดิทัศน์ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย


  • ผลงาน "จากเด็กเหลือ...ขอสู่สภาเด็กและเยาวชนตำบลเสาเภาฯ"    download_icon

  • ผลงาน "กอตอTeamจากรั้วโรงเรียนสู่พลังชุมชนนวัตกรรมประชาธิปไตยสู่การพัฒนาชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน"    download_icon

  • ผลงาน "นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน"    download_icon

  • ผลงาน "ประชาธิปไตยตามวิถีพหุวัฒนธรรม"    download_icon

  • ผลงาน "ธนาคารอาหารและยาสมุนไพร"    download_icon

 แสดงทั้งหมด...
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๕ (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) (18/4/2565)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถานศึกษา ชุมชน องค์กร เข้าร่วมประกวด นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๕ (18/4/2565)
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ (18/4/2565)
เอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน (18/4/2565)

หน้า : [1]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฏร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๔๙๑-๕