หน้าหลัก >> ข้อมูลเผยแพร่
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> ข้อมูลเผยแพร่

ผู้ตรวจการแผ่นดินไทย: เวทีผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Ombudsman Forum: SEAOF) (24/12/2562)
อ่าน 73 ครั้ง
จัดระเบียบบิ๊กไบต์: การสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ (29/10/2562)
อ่าน 451 ครั้ง
คลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) กับการปรับโฉมใหม่ระบบงานภาครัฐ (22/10/2562)
อ่าน 610 ครั้ง
แนวทางการจัดการความขัดแย้งคนกับช้างป่า (4/10/2562)
อ่าน 1521 ครั้ง
มาตรการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (12/9/2562)
อ่าน 775 ครั้ง
P2P: Peer to peer lending ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ (13/8/2562)
อ่าน 1693 ครั้ง
การขนถ่ายสินค้าอันตรายบริเวณท่าเรือแหลมฉบังกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (8/8/2562)
อ่าน 981 ครั้ง
จับตา Libra สกุลเงินดิจิทัลใหม่ล่าสุดของโลก? (6/8/2562)
อ่าน 389 ครั้ง
การบูรณาการศูนย์กลางการบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อภาคธุรกิจ: ระบบ Biz Portal (6/8/2562)
อ่าน 443 ครั้ง
การเป็นหุ้นส่วนและการถือหุ้นของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (2/8/2562)
อ่าน 451 ครั้ง
การประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (2/8/2562)
อ่าน 450 ครั้ง
“ขยะพลาสติก” ปัญหาระดับโลกที่ต้องเร่งจัดการ (26/7/2562)
อ่าน 12570 ครั้ง
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กรณีพื้นที่่จังหวัดกระบี่ (26/7/2562)
อ่าน 609 ครั้ง
โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ Start-up & Innobiz มาตรการช่วยเหลือ SMEs ไทย (12/7/2562)
อ่าน 480 ครั้ง
เหตุแห่งการสิ้นสุดของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (9/7/2562)
อ่าน 1068 ครั้ง
การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล (9/7/2562)
อ่าน 562 ครั้ง
พ.ร.บ. เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562 ก้าวแรกของการมี Court Marshal ในระบบศาลยุติธรรมไทย (28/6/2562)
อ่าน 233 ครั้ง
Overtourism ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง (28/6/2562)
อ่าน 162 ครั้ง
ประเทศไทยกับบทบาทประธานอาเซียนในปี 2562 (28/6/2562)
อ่าน 1372 ครั้ง
อยากเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ? (28/6/2562)
อ่าน 566 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats