หน้าหลัก >> สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน
รัฐสภาคู่ประชาชน >> การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย >> สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน
การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (26/6/2563)
สรุปผลการดำเนินงานการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (เสนอต่อรัฐสภา) (12/3/2563)
สรุปผลการดำเนินงานการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (9/9/2562)
สรุปผลการดำเนินงานการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (25/10/2561)
สรุปผลการดำเนินงานการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (25/10/2561)

หน้า : [1]


กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ที่อยู่ : รัฐสภา ถนนสามเสน ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐๙ ๓๓๐๓ ๐๕๐๙
null
Initiativeprocess@parliament.go.thnullการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย รัฐสภา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า