หน้าหลัก >> ทำเนียบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> แนะนำสำนักงานฯ >> ทำเนียบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายสรศักดิ์ เพียรเวช
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน)
นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
นายจเร พันธุ์เปรื่อง
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘)
นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)
นายพิทูร พุ่มหิรัญ
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
นางศิริลักษณ์ ปั้นบำรุงกิจ
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๔๖)
ศาสตราจารย์ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (๑๒ กันยายน ๒๕๓๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑) เลขาธิการรัฐสภา (๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ - ๑๑ กันยายน ๒๕๓๕)
นายประเสริฐ ดวงวิชัย
เลขาธิการรัฐสภา (๑ ตุลาคม ๒๕๒๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๓)
นางสาวบังอร อิ่มโอชา
เลขาธิการรัฐสภา (๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๙)
ร้อยตรีปณิธาน เลิศฤทธิ์
เลขาธิการรัฐสภา (๒๕ มกราคม ๒๕๒๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๗)
พลตรีกระวี สุทัศน์ ณ อยุธยา
เลขาธิการรัฐสภา (๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖)
พันเอกสงวน คำวงษา
เลขาธิการรัฐสภา (๑ ตุลาคม ๒๕๑๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๔)
นายประสิทธิ์ ศรีสุชาติ
เลขาธิการรัฐสภา (๑ ตุลาคม ๒๕๑๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๑๘)
นายประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์
เลขาธิการรัฐสภา (๑๘ กันยายน ๒๕๑๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๑๔) เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๓ - ๑๗ กันยายน ๒๕๑๑)
ศาตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม
เลขาธิการพฤฒสภา (๑๔ พฤษภาคม ๒๔๘๙ - ๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๙)
นายเจริญ ปัณฑโร
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๐๓)
นายจิตตะเสน ปัจจะ
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (๓๐ มิถุนายน ๒๔๘๖ - ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๖)
นายทองเปลว ชลภูมิ
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๔๘๖)
หลวงคหกรรมบดี
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๖ - ๑๐ สิงหาคม ๒๔๘๔)
หลวงประดิษฐ์ มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕ - ๑๑ เมษายน ๒๔๗๖)

หน้า : [1]
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
แจ้งปัญหาฝุ่น PM2.5
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เยี่ยมชมรัฐสภา
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐  โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๙๐  e-Mail : webmaster@parliament.go.th  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats