หน้าหลัก >> ผู้บริหารสำนักงานฯ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> แนะนำสำนักงานฯ >> ผู้บริหารสำนักงานฯ

ผู้บริหาร
นายสรศักดิ์ เพียรเวช
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๔๑๑
นายคุณวุฒิ ตันตระกูล
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบริหารราชการในสำนักงานฯ โดยควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสำนักการพิมพ์ สำนักวิชาการ สำนักรายงานการประชุมและชวเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๔๑๒
นางพรพิศ เพชรเจริญ
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบริหารราชการในสำนักงานฯ โดยควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสำนักภาษาต่างประเทศ และกลุ่มงานเลขาธิการสถาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสถาผู้แทนราษฎร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๔๑๓
นายสุชาติ โรจน์ทองคำ
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบริหารราชการในสำนักงานฯ โดยควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสำนักการคลังและงบประมาณ และสำนักรักษาความปลอดภัย โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๔๑๔
นางนงนุช เศรษฐบุตร
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบริหารราชการในสำนักงานฯ โดยควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสำนักงานเลขานุการ ก.ร. สำนักบริหารงานกลาง สำนักพัฒนาบุคลากร และกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๔๑๕
ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบริหารราชการในสำนักงานฯ โดยควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานการประชุม สำนักกฎหมาย และกลุ่มงานประธานรัฐสภา โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๔๑๖
นางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบริหารราชการในสำนักงานฯ โดยควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสำนักประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และสำนักสารสนเทศ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๔๑๗
นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบริหารราชการในสำนักงานฯ โดยควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสำนักกรรมาธิการ ๑ สำนักกรรมาธิการ ๒ และสำนักกรรมาธิการ ๓ และสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๔๑๘
นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอความเห็นทางวิชาการในการบริหารและพัฒนาระบบงานนิติบัญญัติ รวมทั้งควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสำนักนโยบายและแผน และปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมาย โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๔๑๙
นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอความเห็นทางวิชาการในการบริหารและพัฒนางานด้านกฎหมาย การตีความวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย การดำเนินการทางคดี การทำนิติกรรม การให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องวินัยและเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน โครงการจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดีการข้าราชการรัฐสภา และปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมาย โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๔๒๓
นายวีรยุทธ เจริญกูล
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอความเห็นทางวิชาการในการบริหารและพัฒนางานด้านกฎหมาย การตีความวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย การดำเนินการทางคดี การทำนิติกรรม การให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องวินัยและเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมาย โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๔๒๔
นางสาวศิรวศา เทศถมทรัพย์
ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอความเห็นทางวิชาการในการบริหารและพัฒนางานด้านต่างประเทศ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา และปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมาย โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๔๒๖
นายณัฏฐกฤษฎ์ วงศ์เจริญ
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอความเห็นทางวิชาการในการบริหารและพัฒนาระบบงานนิติบัญญัติ โครงการยกฐานะหน่วยงานภายในให้จัดตั้งขึ้นเป็นสำนัก และปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมาย โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๔๒๐
นางวัชราภรณ์ รัตนโกเศศ จันทรเจริญ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอความเห็นทางวิชาการในการบริหารและพัฒนางานด้านกฎหมาย การตีความวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย การดำเนินการทางคดี การทำนิติกรรม การให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องวินัยและเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมาย โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๔๒๕
นางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอความเห็นทางวิชาการในการบริหารและพัฒนาระบบงานนิติบัญญัติ โครงการนักกฎหมายนิติบัญญัติ และปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมาย โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๔๒๑
นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอความเห็นทางวิชาการในการบริหารและพัฒนาระบบงานนิติบัญญัติ โครงการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมาย โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๔๒๒
(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๓)

หน้า : [1]
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
แจ้งปัญหาฝุ่น PM2.5
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เยี่ยมชมรัฐสภา
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐  โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๙๐  e-Mail : webmaster@parliament.go.th  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats