ข้อมูลการประชุม >> ชุดที่ 25 >> การประชุมสภาผู้แทนราษฎร >> รายงานการประชุม (PDF)

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๔ วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๒ - ๑๘.๒๐ น.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๓ วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๙-๑๙.๔๐ น.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๒ - ๑๘.๑๕ น.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๑ วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๑-๒๐.๓๗ น.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๐ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๘.๓๑ น.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๙ วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๕-๒๑.๒๕ น.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๒-๑๘.๒๔ น.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๗ วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๒-๒๑.๑๖ น.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๘ - ๑๔.๓๐ น.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๘.๔๕ น.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๕ วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๓ - ๒๑.๐๓ น.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๕ วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๒-๒๑.๐๖ น.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๔ วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๘ -๑๖.๕๒ น.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๔ วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๓-๑๗.๕๐ น.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๔๗ - ๑๖.๑๗ น.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓ วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๔-๒๒.๔๔ น.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๘ - ๒๐.๕๖ น.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒ วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๑๑ น.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑ วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๑๔ - ๑๙.๑๔ น.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แจ้งปัญหาฝุ่น PM2.5
คลิกดูข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานตัว
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐  โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๙๐  e-Mail : webmaster@parliament.go.th  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats