AIPA 2019 Bangkok Thailand
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข่าวประชาสัมพันธ์รัฐสภา RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย (09/07/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รัฐสภาจัดกิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง ประจาปี ๒๕๖๒ เตรียมเปิดเวทีให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพบปะกับเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น พร้อมจับมือองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม พร้อมชู “Smart Citizen” ในการสร้าง “Smart City” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (09/07/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ส.ส. ส.ว. กรรมาธิการ (22/05/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การรับรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (01/04/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) (04/03/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngภาพข่าวรัฐสภา RSS
ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เมียนมา    ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เมียนมา (19/07/2562) - อ่าน 77 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....    ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... (19/07/2562) - อ่าน 42 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร นำสื่อมวลชนร่วมทดสอบระบบการใช้งานและความพร้อมของห้องประชุมจันทรา    ประธานสภาผู้แทนราษฎร นำสื่อมวลชนร่วมทดสอบระบบการใช้งานและความพร้อมของห้องประชุมจันทรา (19/07/2562) - อ่าน 45 ครั้ง
ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – กัมพูชา    ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – กัมพูชา (19/07/2562) - อ่าน 40 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngขั้นตอนและแผนภาพ การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนภาพการดำเนินการริเริ่มเสนอกฎหมาย/การตรวจสอบ/การประกาศรายชื่อ (11/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ขั้นตอนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ (03/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนภาพกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ (02/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  คำแนะนำ (01/10/2561)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยประชาชน
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. .... (15/11/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายสยันต์ พรมดี) (29/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พลโท วีระ วงศ์สรรค์) (29/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร ยี่ทอง) (29/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร ยี่ทอง) (29/10/2561)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngร่างพ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  4. ร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. .... (30/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  - เอกสารการลงลายมือชื่อร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. .... (30/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  3. ร่างพระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ. .... (30/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  - เอกสารลงลายมือชื่อร่างพระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ. .... (30/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  2.ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... (30/01/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (22/03/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (22/03/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (22/03/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (22/03/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... (22/03/2562)
แสดงทั้งหมด...  

RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง) ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (21/07/2562) hot.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (21/07/2562) hot.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเลือกตั้งคณะกรร (13/06/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร (01/06/2562)
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngสรุปรายงานด้านต่างประเทศ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ เมืองนาร์ยาน-มาร์ (Naryan-Mar) สหพันธรัฐรัสเซีย (11/06/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สรุปผลการปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ (29/05/2562) - อ่าน 142 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา (23/05/2562) - อ่าน 172 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (14/05/2562) - อ่าน 198 ครั้ง new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สรุปผลการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีสมัายที่ 63 และการประชุมข้างเคียง(side-events) ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (14/05/2562) - อ่าน 163 ครั้ง news.gif
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10.pngบทความอินไซต์อาเซียน
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาษาอังกฤษ) (11/01/2562) - อ่าน 236 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  พระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งและผลประโยชน์ตอนแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาษาอังกฤษ) (04/12/2561) - อ่าน 233 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  Thai Constitution 2017 (Chapter 7: Parliament) Arabic Version (09/11/2560) - อ่าน 16693 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาษาอังกฤษ) (17/10/2560) - อ่าน 449 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาษาอังกฤษ) (17/10/2560) - อ่าน 317 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  

ฟังย้อนหลัง รายการเจตนารมณ์กฎหมาย สถานีวิทยุรัฐสภา กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง รัฐสภาimages/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข้อมูลเผยแพร่ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ Start-up & Innobiz มาตรการช่วยเหลือ SMEs ไทย (12/07/2562) - อ่าน 48 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  เหตุแห่งการสิ้นสุดของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (09/07/2562) - อ่าน 65 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล (09/07/2562) - อ่าน 61 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประเทศไทยกับบทบาทประธานอาเซียนในปี 2562 (28/06/2562) - อ่าน 70 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  อยากเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ? (28/06/2562) - อ่าน 107 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngบทความวิชาการ Academic Focus RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร (12/07/2562) - อ่าน 99 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ญี่ปุ่นกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (12/07/2562) - อ่าน 39 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  เขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (14/06/2562) - อ่าน 138 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ไต้หวันกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (24/04/2562) - อ่าน 232 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  มาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว (17/04/2562) - อ่าน 226 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  


images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngความคืบหน้าโครงการ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ (11/06/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ (24/05/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ (21/05/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (21/03/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ (15/02/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngภาพการก่อสร้าง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑     ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ (14/09/2561)
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑     ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ (25/07/2561)
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑     ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ (25/07/2561)
แสดงทั้งหมด...  

 ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share