1     2  
ประมวลภาพกิจกรรม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย/เสวนา และเข้าร่วมการแข่งขัน e - Initiative HACKATHON    ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย/เสวนา และเข้าร่วมการแข่งขัน e - Initiative HACKATHON (15/06/2563)
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (15/06/2563)
ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....    ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (29/05/2563)
อ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์
images/icon_act.jpg  รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดต่อหลักมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. .... (นายจอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๒,๖๐๙ คน เป็นผู้เสนอ) (26/06/2563)
images/icon_act.jpg  ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเสนอร่างฯ ต่อรัฐสภา) (25/06/2563)
images/icon_act.jpg  รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พลโท วีระ วงศ์สรรค์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๑,๘๐๘ คน เป็นผู้เสนอ) (15/06/2563)
images/icon_act.jpg  ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (27/05/2563)
images/icon_act.jpg  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ( ร่าง พ.ร.บ. การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ) (21/04/2563)
อ่านทั้งหมด...

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า