การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
 
              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๓ (๓) บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
หนึ่งหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ โดยกฎหมายที่จะเสนอได้นั้นต้องมีหลักการเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติไว้
ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๖ ยังให้สิทธิกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนมีสิทธิ
เข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
 
images/icon_act.jpgข่าวประชาสัมพันธ์
images/icon_act.jpg  การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. .... (20/06/2562)
images/icon_act.jpg  การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (14/09/2561)
images/icon_act.jpg  เอกสารข่าว การริเริ่มการเสนอกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (03/09/2561)
images/icon_act.jpg  การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและบทวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๖,๐๔๗ คน เป็นผู้เสนอ (ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑) (17/07/2561)
images/icon_act.jpg  ประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๒,๒๔๘ คน ร่วมกันเข้าชื่อเสนอ (13/06/2561)
อ่านทั้งหมด>>...
ประมวลภาพภาพกิจกรรม
บรรยายให้ความรู้ในกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนอันเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติอนุกรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. .... ณ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ (10/10/2562)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. .... (20/06/2562)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (11/05/2561)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (11/05/2561)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... (11/05/2561)
อ่านทั้งหมด>>...
 
กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๔๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๔๒
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า