1     2  
ประมวลภาพภาพกิจกรรม
ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....    ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (29/05/2563)
บรรยายให้ความรู้ในกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนอันเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติอนุกรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. .... ณ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒    บรรยายให้ความรู้ในกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนอันเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติอนุกรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. .... ณ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ (10/10/2562)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. ....    การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. .... (20/06/2562)
อ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์
images/icon_act.jpg  ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (27/05/2563)
images/icon_act.jpg  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ( ร่าง พ.ร.บ. การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ) (21/04/2563)
images/icon_act.jpg  เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ. .... (12/03/2563)
images/icon_act.jpg  เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (12/03/2563)
images/icon_act.jpg  เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. .... (12/03/2563)
อ่านทั้งหมด...


กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ที่อยู่ : รัฐสภา ถนนสามเสน ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๓๗๔ ๘๙๕๙
null 
Initiativeprocess@parliament.go.th  การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย รัฐสภา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า