images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 6 เรื่อง หนังสือที่มีคุณค่าและวิธีจัดการหนังสือที่เปียกน้ำ โดย นางสาวแสงเดือน ผ่องพุฒ (17/05/2565) 1new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การประชาสัมพันธ์นิทรรศการภาพถ่ายไทย - จอร์แดน (28/04/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (21/04/2565)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngประกาศรับสมัครงาน RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ (27/04/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก (01/04/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักประชาสัมพันธ์ (23/02/2565)
แสดงทั้งหมด...  

RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการสารคดีลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ชนิด Professional use จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น (03/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลับใบมีดเครื่องตัดหนังสือแบบสามด้านและเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า (26/04/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงานประเทภกระดาษจำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/03/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ (14/03/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคงทน จำนวน ๑ รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์ประกอบฉาก (17/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการทำงาน ตำแหน่งพนักงานช่างภาพ จำนวน ๓ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๗ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) (17/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์การถ่ายทำนอกสถานที่ อาทิ กล้องพร้อมช่างภาพ Wireless ไฟ หูฟัง กล้องโดรน ตัดต่อ จำนวน ๑ โครงการ (17/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นกั้นอะคริลิคหน้าเคาน์เตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/05/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อรายการสารคดีลิขสิทธิ์ ประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (28/03/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/03/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญประเมินช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของพื้นที่เช่าศูนย์กลางข้อมูลอินเตอร์เน็ตครบวงจร (Internet Data Center IDC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/02/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change Management) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/02/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ คิด ได้คิดส์ ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/01/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (13/01/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจัดซื้ออุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 11 รายการ (28/09/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถนั่งประจำตำแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 2 คน รถนั่งประจำตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 คัน (28/01/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26/12/2561)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngรายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบหกเดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) (18/05/2565) 1new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบหกเดือน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) (03/11/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบหกเดือน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) (03/11/2564)
แสดงทั้งหมด...   
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngEbook
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (06/11/2563)
คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (06/11/2563)
แสดงทั้งหมด...   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

View My Stats