1  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหราชอาณาจักรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๖ ก.ย. ๖๒ เวลา ๙.๓๐ น. (05/09/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๑ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. (05/09/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๐ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. (05/09/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngประกาศรับสมัครงาน RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้กแทนราษฎร กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562 (06/09/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (05/09/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (30/07/2562)
แสดงทั้งหมด...  

RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/09/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อนสนับสนุนการผลิตรายการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รวม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/08/2562) - อ่าน 43 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/08/2562) - อ่าน 102 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รถรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (DSNG C - Band) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/07/2562) - อ่าน 141 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ สุขนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/06/2562) - อ่าน 318 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 4 คัน ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 ณ จังหวัดระยอง (13/09/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเลคือบพีวีซีด้านและยูวีเฉพาะจุดปกหน้าปกหลังและสันปก หนังสือวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/09/2562) - อ่าน 2 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ลงพลาสติกลูกฟูก (ทำฉากเวีที และป้ายเงนรางวัล) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/09/2562) - อ่าน 2 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/09/2562) - อ่าน 3 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ฌช 2001 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/09/2562)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกโครงการจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ ห้องเรียนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก (11/09/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/05/2562) - อ่าน 166 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีคัดเลือก (28/05/2562) - อ่าน 176 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการสุขนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/04/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ กฎหมายหน้า 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/04/2562) - อ่าน 208 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/01/2562) - อ่าน 278 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26/12/2561) - อ่าน 256 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20/09/2561) - อ่าน 219 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (13/09/2561) - อ่าน 239 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/09/2561) - อ่าน 239 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngรายงานผลการดำเนินงาน
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบหกเดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) (13/05/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบหกเดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) (13/05/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบหกเดือน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) (13/05/2562)
แสดงทั้งหมด...   
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngรายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  test (07/06/2562)
แสดงทั้งหมด...   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

View My Stats