images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 7 How to be interpreters: เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นล่าม (21/06/2565) 1new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (10/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๔ (02/06/2565)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngประกาศรับสมัครงาน RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักรักษาความปลอดภัย (24/06/2565) new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักการพิมพ์ (01/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ (27/04/2565)
แสดงทั้งหมด...  

RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการสารคดีลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ชนิด Professional use จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น (03/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลับใบมีดเครื่องตัดหนังสือแบบสามด้านและเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า (26/04/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงานประเทภกระดาษจำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/03/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ (14/03/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (24/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษแข็ง เบอร์ 32 ขนาด 27x31 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการผลิตและออกแบบสื่อ จำนวน ๗ ชุด (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (23/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/06/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์ประกอบฉาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อรายการสารคดีลิขสิทธิ์ ประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (28/03/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/03/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญประเมินช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของพื้นที่เช่าศูนย์กลางข้อมูลอินเตอร์เน็ตครบวงจร (Internet Data Center IDC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/02/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change Management) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/02/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (13/01/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจัดซื้ออุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 11 รายการ (28/09/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถนั่งประจำตำแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 2 คน รถนั่งประจำตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 คัน (28/01/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26/12/2561)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngรายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบหกเดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) (18/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบหกเดือน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) (03/11/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบหกเดือน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) (03/11/2564)
แสดงทั้งหมด...   
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngEbook
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (06/11/2563)
คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (06/11/2563)
แสดงทั้งหมด...   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

View My Stats