images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  เปิดรับผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 (24/02/2563) new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รัฐสภาไทยขอเชิญชวนสมาชิกรัฐสภา บุคลากรในวงงานรัฐสภา และประชาชนผู้สนใจในด้านการต่างประเทศและการทูตพหุภาคี ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาชาติในการจัดการประเด็นปัญหาต่างๆ ของโลกในอนาคต ในวาระครบรอบ ๗๕ ปี ของสหประชาชาติ (18/02/2563) cool.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาฯ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๒-๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ก.พ. ๖๓ เวลา ๘.๐๐-๑๔.๐๐ น. (31/01/2563)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngประกาศรับสมัครงาน RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) (27/02/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) (27/02/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักการพิมพ์ (21/02/2563)
แสดงทั้งหมด...  

RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระดาษสำหรับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/02/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตสารคดีเชิงข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/01/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การซื้อกระดาษ 80 แกรม ขนาด เอ4 จำนวน 30,845 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (27/01/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (15/01/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น ๑๖ ๑๗ ๑๙ และ ๒๐ และอาคารรัฐสภาฝั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ถนนสามเสน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( ebidding ) (20/12/2562)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/02/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/02/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดภูเก็ต (027/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/02/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/02/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและงานโยธา จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/02/2563)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการจ้างช่างแต่งหน้าทำผม พิธีกรผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการโครงการผลิตรายการดทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (03/02/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/10/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก (19/09/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/05/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีคัดเลือก (28/05/2562)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26/12/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20/09/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (13/09/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/09/2561)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngรายงานผลการดำเนินงาน
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบหกเดือน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) (15/10/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบหกเดือน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) (15/10/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบหกเดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) (13/05/2562)
แสดงทั้งหมด...   
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngรายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  test (07/06/2562)
แสดงทั้งหมด...   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

View My Stats