การให้บริการ

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngมาตรฐานการให้บริการ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  คู่มือ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลหนังสือนัดประชุม, ระเบียบวาระการประชุม, ข้อมูลการประชุมสภา, ข่าวและเอกสารประชาสัมพันธ์ สำหรับสมาชิกรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภา ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนารับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  Initiative Process Act, B.E. 2556 (2013)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  Rules of Parliamentary Officials Act, B.E. 2554 (2011)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  Parliament Administration Act, B.E. 2554 (2011)
แสดงทั้งหมด...
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สถิติการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักบริหารงานกลาง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แสดงทั้งหมด...
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบหกเดือน)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลการดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบหกเดือน)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในภาพรวมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แสดงทั้งหมด...
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngE-Service
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระบบสืบค้นข้อมูลที่ใช้ใสำหรับการประชุมสภา ด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพาแบบหน้าจอสัมผัส (Android Version)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
แสดงทั้งหมด...
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
แจ้งปัญหาฝุ่น PM2.5
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เยี่ยมชมรัฐสภา
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐  โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๙๐  e-Mail : webmaster@parliament.go.th  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats