สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
 

 


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๙
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  คู่มือ การดำเนินการตามระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วย การจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการของสำนักงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนการส่งเสริม สนันสนุน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แสดงทั้งหมด...
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ช่องทางร้องเรียน
แสดงทั้งหมด...
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๙ (เมษายน ๒๕๖๓)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สรุปรายงานผลมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการรับสินบนของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศง ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการวิเคราะห์การรับเรื่องร้องเรียน การให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการวิเคราะห์การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การร้องเรียนการทุจริต
แสดงทั้งหมด...การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  Announcement of The Secretariat of House of Representatives : Declaration of Intent on Integrity in Administration (2020)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  Declaration of Integrity in Administration The Secretariat of House of Representatives
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชา ในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  นโยบายในการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผุัแทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชา ในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  นโยบายในการปฏิบัติราชการของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายสรศักดิ์ เพียรเวช) ในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แสดงทั้งหมด...
การเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและการเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ประจำปัปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๒)
แสดงทั้งหมด...
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แสดงทั้งหมด...images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การคัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  พันธะสัญญาข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร strong : องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ฯ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกข้าราชการรัฐสภาเป็นกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เรื่อง การรับสมัครและการเลือกข้าราชการรัฐสภาเเป็นกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒
แสดงทั้งหมด...

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ และ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แสดงทั้งหมด...
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngรายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
แสดงทั้งหมด...
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngรายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
แสดงทั้งหมด...มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
แสดงทั้งหมด...
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผูู้แทนราษฎร ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผูู้แทนราษฎร ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายชื่อข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาผูู้แทนราษฎรที่ไม่ต้องเปิดเผย
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ขั้นตอนการให้บริการประชาชนที่เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
แสดงทั้งหมด...
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผูัมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
แสดงทั้งหมด...
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผุ้แทนราษฎร เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๙
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗
แสดงทั้งหมด...
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แสดงทั้งหมด...
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngมาตรการป้องกันการรับสินบน
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผูู้แทนราษฎร เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผูู้แทนราษฎร
แสดงทั้งหมด...
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
แสดงทั้งหมด...
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
แสดงทั้งหมด...

ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
แจ้งปัญหาฝุ่น PM2.5
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เยี่ยมชมรัฐสภา
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐  โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๙๐  e-Mail : webmaster@parliament.go.th  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats