แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
แสดงทั้งหมด...
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน
แสดงทั้งหมด...
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานงบการเงินภาพรวม ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แสดงทั้งหมด...
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
แจ้งปัญหาฝุ่น PM2.5
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เยี่ยมชมรัฐสภา
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐  โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๙๐  e-Mail : webmaster@parliament.go.th  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats