FONTSIZE
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
ประธานรัฐสภา เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ทั้ง ๑๐ ประเทศ ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๖

วันที่ 26 มิ.ย. 2563

        วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๕ นาฬิกา ณ ห้อง Video Conference 
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 
เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ทั้ง ๑๐ ประเทศ 
ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ โดยเป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล 
ในการนี้ ประธานรัฐสภาได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็นในการหารือดังกล่าวว่าเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ ประเทศไทยขอย้ำความสำคัญของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการสื่อสารระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารของอาเซียน    อันจะนำไปสู่การมีเวทีถาวร
เพื่อการติดต่อเจรจาระหว่างกัน ซึ่งประธานรัฐสภา ได้เสนอไว้ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน
เมื่อปีที่แล้ว นอกจากนี้ ประธานรัฐสภา ได้เน้นย้ำว่า AIPA มีบทบาทสำคัญยิ่งในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ
ของอาเซียน เราในฐานะผู้แทนของปวงชน นับว่าเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 
โดยบทบาทของรัฐสภาไทยมีส่วนร่วมในความห่วงกังวลไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้น แต่รวมไปถึง
ประชาชนอาเซียนอื่น ๆ ทั้งหมด โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทั้งนี้ 
ประเทศไทยปรารถนาที่จะให้มีประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง สงบสุข และสามารถปรับตัวได้ อันเป็น
ประชาคมซึ่งจะบูรณาการและเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งร่วมกันตามแนวคิด  “ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันท่ามกลางความหลากหลาย” และหวังว่า AIPA จะเป็นผู้นำในความพยายามนี้ โดยการ
ประสานกลุ่มต่าง ๆ และให้การสนับสนุนการปฏิรูป เพื่อบรรลุหมุดหมายนี้ และนำอาเซียนเข้ามา
ใกล้ชิดกันอย่างแท้จริง

download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา Guide to Parliament สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐  โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๙๐  e-Mail : webmaster@parliament.go.th  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats