FONTSIZE
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจความเรียบร้อยห้องประชุมพระสุริยัน

วันที่ 22 พ.ค. 2563

        วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๕๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมพระสุริยัน ชั้น ๒ 
อาคารรัฐสภา  นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง 
นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พร้อมด้วยวิปฝ่ายรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน
 และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจความเรียบร้อยห้องประชุมพระสุริยัน
        ในการนี้ นายชวน หลีกภัย ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เกี่ยวกับการจัดการประชุมว่า ได้มีการ
จัดเก้าอี้เพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยจัด
เก้าอี้ตัวเว้นตัว และสมาชิกฯ บางส่วนจะนั่งบริเวณชั้นลอย ซึ่งจะมีคัดกรองป้องกันอย่างเต็มที่ สมาชิกฯ 
ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และจะอนุญาตให้ถอดได้ ขณะที่อภิปรายเพราะใช้ไมโครโฟนเ
ฉพาะบุคคล สำหรับมาตรการด้านสาธารณสุขนั้น หากมีกรณีฉุกเฉินได้ประสาน รพ.วชิระ ในการ
รองรับผู้ที่มีอาการเข้าข่าย ซึ่งได้ชี้แจงต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วในส่วนของการพิจารณา พ.ร.ก. นั้น 
ยังไม่ได้มีการเจรจาเรื่องกรอบเวลาการพิจารณา เพราะขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมเวลาของทั้ง ๒ ฝ่าย

download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา Guide to Parliament สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats