FONTSIZE
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะทำงานและคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทดสอบระบบเสียงและตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องประชุมพระสุริยัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันที่ 21 พ.ค. 2563

       วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมพระสุริยัน ชั้น ๒ 
อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะทำงานและคณะผู้บริหาร
สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรทดสอบระบบเสียงและตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ห้องประชุมพระสุริยัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
       นอกจากนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจความเรียบร้อยและการบริหารจัดการห้องประชุม
สำหรับพรรคการเมืองต่าง ๆ รวมทั้งห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ตลอดจนด้ตรวจเยี่ยมและพบปะ
ข้าราชการ เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำและกำลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการสำนักกฎหมาย และสำนักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓


download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา Guide to Parliament สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats