FONTSIZE
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับคณะผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงคราม จำนวน ๑๐๐ คน ในโอกาสเยี่ยมชม

วันที่ 12 ก.พ. 2563

         วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา ณ ประชุม ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา 

นายชวน  หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ คณะผู้สูงอายุ

จ.สมุทรสงคราม     จำนวน ๑๐๐ คน ในโอกาสเยี่ยมชม รัฐสภาโดยประธานรัฐสภา กล่าวให้โอวาท

แก่คณะผู้สูงอายุ ใจความว่า ขอให้ทุกคนส่งเสริมคนดี คนสุจริต ให้ได้ปกครองบ้านเมือง ดังพระบรม

ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ความว่า “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด

การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การ

ส่งเสริมความดี ให้คนดี ปกครอง บ้านเมือง” ขอให้ทุกคนยึดถือความถูกต้อง และความสุจริต และ

ขอให้ชาวสมุทรสงครามจงภูมิใจในตัว ส.ส. ของท่าน เพราะ เป็นผู้ที่ต่อสู้ตามวิถีทางที่สุจริต

ผู้สูงอายุถือ เป็นบุคคล ที่มีความสำคัญ ต่อสังคม ในสมัยที่ตนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ริเริ่ม

ให้มีเบี้ยผู้สูงอายุ และริเริ่มกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเปิด โอกาสให้เด็กได้เข้าถึงแหล่ง

เงินทุนในการศึกษาเล่าเรียน และขอให้ ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความประหยัด และพอเพียง

         ในโอกาสนี้ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธาน คณะ กมธ.

สวัสดิการสังคม พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการ ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ร่วมให้

การต้อนรับ


download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats