FONTSIZE
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนาย Takatomo Yoneda External Director บริษัท MORINAGA MILK INDUSTRY CO. LTD. ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเนื่องจาก เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ณ ประเทศไทย

วันที่ 12 ก.พ. 2563

          วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนาย Takatomo

Yoneda External Director บริษัท MORINAGA MILK INDUSTRY CO. LTD. ในโอกาสเข้าเยี่ยม

คารวะเนื่องจาก เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ณ ประเทศไทย โดยได้กล่าวขอบคุณ ประธานรัฐสภา

ที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุน ตั้งแต่สมัยที่ดำรง ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และร่วมหารือถึงปัญหา

ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และได้กล่าวชื่นชมสภาผู้แทนราษฎรที่มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา

ความเหลื่อมล้ำ และลดช่องว่างทางสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่ดี พร้อมกันนี้ ยังได้พูดคุยและยกตัวอย่าง

ารนำ AI มาใช้เพื่อพัฒนาด้าน การเกษตร ประธานรัฐสภา ได้กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทย

ให้ความสำคัญกับ ความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยสภาผู้แทนราษฎร กำลังเร่งหา

แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปจากประเทศ พร้อมกันนี้ ยังได้สอบถามถึง แนวทาง

การเกษตร ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาจนประสบความสำเร็จ เพื่อนำมา

ปรับใช้กับประเทศไทยต่อไป


download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats