FONTSIZE
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านกอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด สุลต่านแห่งโอมาน ซึ่งเสด็จสวรรคต

วันที่ 14 ม.ค. 2563

       วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๕๐ นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูตรัฐ

สุลต่านโอมานประจำประเทศไทย ชั้น ๓๒ อาคารแสงทองธานี ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านกอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด (His Majesty Sultan Qaboos

bin Said Al Said) สุลต่านแห่งโอมาน ซึ่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ที่ผ่านมา


download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา Guide to Parliament สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐  โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๙๐  e-Mail : webmaster@parliament.go.th  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats