FONTSIZE
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๒

วันที่ 10 ม.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 179 คน)

        วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสนามหลวง ชั้น ๒

อาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา กรุงเทพฯ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะ

กรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปราม  การทุจริตแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมค

ณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ โดยมี

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อาทิ

๑. วินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับ

ารแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยพิจารณาข้อมูลจาก

ผลการตรวจสอบที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

๒. แนวทางการสัมภาษณ์หรือการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats