FONTSIZE
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และคณะ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรัฐสภา

วันที่ 9 ม.ค. 2563

           วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๔๑๕ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา

เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับสิบโท กฤตกร

ทองนอก ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช น.ส.สุภากาญจน์ ชัยฤกษ์ รองคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และนายบรรณสรณ์ วงศ์สวัสดิ์ รักษาการ

นายกองค์กรบริหารนักศึกษาภาคปกติและประธานสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้

พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรัฐสภา

          โอกาสนี้ ประธานรัฐสภา ได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะนักศึกษา และได้เล่าถึงประสบการณ์การใช้ชีวิต

และการศึกษาในวัยเด็กที่ได้ผ่านความยากลำบาก เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจว่าไม่มีใครที่จะผ่านช่วงชีวิต

ไปได้อย่างสบาย และยิ่งลำบากมากเท่าไร ยิ่งทำให้เรามีความมุมานะมากขึ้นเท่านั้น รวมทั้งได้เล่าถึงจุดเริ่มต้น

และประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตลอดจนประสบการณ์การทำงานในสมัยดำรงตำแหน่ง

นายกรัฐมนตรีที่ได้ริเริ่มกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นการสร้างทรัพยากรที่สำคัญที่สุด

อีกทั้งการริเริ่มนโยบายรักษาฟรีให้กับเด็กและผู้สูงอายุในสมัยที่ดำรงตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข ทั้งนี้ ได้ขอให้

นักศึกษาทุกคนรู้จักบริหารเวลาให้เป็นประโยชน์ ให้เกิดคุณค่าที่สุดในวัยนี้ และต้องหมั่นฝึกฝนตนเองในการ

เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

และใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนในการทำงานหรือฝึกงาน เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และ

เป็นการเรียนรู้การทำงานภาคปฏิบัติในชีวิตจริงด้วย

          ในการนี้ ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ นายเทพไท เสนพงศ์

นายประกอบ รัตนพันธ์ นายชัยชนะ เดชเดโช รศ.รงค์ บุญสวยขวัญ และน.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ร่วมให้การ

ต้อนรับและพูดคุย พร้อมทั้งเล่าประสบการณ์ในการทำงานให้แก่คณะนักศึกษาด้วย

          จากนั้น ประธานรัฐสภา รับมอบพวงมาลัย เพื่อแสดงความขอบคุณและรับการอวยพรเนื่องในโอกาส

วันขึ้นปีใหม่ จากคณาจารย์และคณะนักศึกษา โดยประธานรัฐสภาได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะด้วย


download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats