ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ 2 ธ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 173 คน)

วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ในการนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี ๒๕๖๒

จากนั้น ในเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การครองคน ครองตน ครองงาน ให้ประสบ
ความสำเร็จในชีวิต” เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ รางวัลนักวิจัยดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับชุมชน
(MSU Engagement Thailand) และรางวัลนักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น
ตลอดจนผู้เข้าร่วมในงานแสดงความยินดี
 
โอกาสนี้ ประธานรัฐสภา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงความยินดีผู้ได้รับ
พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชน
(MSU Engagement Thailand) และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์
คิดค้นดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats