ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ 2 ธ.ค. 2562

วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ในการนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี ๒๕๖๒

จากนั้น ในเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การครองคน ครองตน ครองงาน ให้ประสบ
ความสำเร็จในชีวิต” เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ รางวัลนักวิจัยดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับชุมชน
(MSU Engagement Thailand) และรางวัลนักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น
ตลอดจนผู้เข้าร่วมในงานแสดงความยินดี
 
โอกาสนี้ ประธานรัฐสภา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงความยินดีผู้ได้รับ
พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชน
(MSU Engagement Thailand) และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์
คิดค้นดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา Guide to Parliament สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐  โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๙๐  e-Mail : webmaster@parliament.go.th  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats