ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓ "แกนนำเยาวชนเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย" ภาคกลาง

วันที่ 26 พ.ย. 2562

วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้าง
เครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓ "แกนนำเยาวชนเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย" ภาคกลาง
โดยมี นายวีรยุทธ เจริญกูล ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย กล่าวรายงาน และ
นายสมโภช อินทปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ กล่าวต้อนรับ

โอกาสนี้ นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทหน้าที่
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อการส่งเสริมประชาธิปไตย” โดยได้เน้นให้นักเรียน
มีความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ตลอดจนความจำเป็นที่จะต้องมีผู้แทนราษฎรเพื่อไปทำหน้าที่แทนประชาชน

จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ว่าที่ร้อยเอก ณัฐพล พัวประเสริฐ
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง "สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมของเยาวชน
ตามรัฐธรรมนูญ"

ในการนี้ นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์และนายวีรยุทธ เจริญกูล ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่วิทยากร

download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แจ้งปัญหาฝุ่น PM2.5
คลิกดูข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานตัว
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐  โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๙๐  e-Mail : webmaster@parliament.go.th  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats