FONTSIZE
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “๓๖ ปี วิจิตรศิลป์ มช.”

วันที่ 8 พ.ย. 2562

       วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ๑ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “๓๖ ปี วิจิตรศิลป์ มช.” โดยมี นายประทีป เพ็งตะโก 
อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต้อนรับ และรศ.อัศวิณีย์  หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

      ในการนี้ ศ.เกียรติคุณ พงศ์เดช ไชยคุตร อดีตคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและความผูกพันที่มีต่อคณะวิจิตรศิลป์

      จากนั้น นายชวน หลีกภัย ร่วมชมนิทรรศการ ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานในรูปแบบงาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการออกแบบทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านการสร้างสรรค์ 
โดยคณาจารย์ ตามประเด็นที่หลากหลายและความสนใจของแต่ละท่าน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคม ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ ๘  – ๒๘ พ.ย. ๖๒
download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา Guide to Parliament สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats