ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสำนักงานฯ
งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ

วันที่ 28 ต.ค. 2562

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา
ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ถนนวิทยุ
พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ สมาชิกวุฒิสภา
ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ออสเตรเลีย
พร้อมด้วย นายนิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในฐานะรองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม
และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในฐานะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ตลอดจนพลเอก วสันต์ สุริยมงคล สมาชิกวุฒิสภา
ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ
โดยมี นายอลัน เจมส์ แมคคินนอน (H.E. Mr. Allan James McKinnon)
เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ
 
 
 
เครดิต : ภาพและข่าวโดยสำนักความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats