ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 ห้องแสดงภาพรัฐสภา
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
รัฐสภา
ดูทั้งหมด
(เริ่มนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒)

View My Stats
รัฐสภาคู่ประชาชน >> เยี่ยมชมรัฐสภา >> ข้อมูลคณะบุุคคลและภาพ >> ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 10 ต.ค. 2562
tweet

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๔๐๒ - ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริหารงานรัฐสภา ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ ต.ค. ๖๒ ณ กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวให้โอวาทว่า การได้ศึกษาเล่าเรียนถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิต ขอให้เยาวชนทุกคนรู้จักบริหารเวลาให้ดี เพราะวัยนี้เป็นวัยที่เรียนรู้อะไรได้มาก หากอยากเป็นผู้ที่มีความสามารถก็จะต้องอ่าน เขียน เรียน ให้มาก และขอให้คำนึงอยู่เสมอว่าเวลาที่ผ่านไปแล้วนั้นไม่สามารถกลับมาได้อีก พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสิ่งสำคัญของการศึกษาคือการสร้างและพัฒนาคนให้มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยยึดพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ใจความตอนหนึ่งว่า “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้” จึงขอให้ทุกคนเป็นคนดีของบ้านเมือง เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ เคารพกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และขอให้เยาวชนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และเติบโตไปเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป
download download Download all images download
แบบสา รวจความพงึพอใจการให้บริการนา ชมรัฐสภา
facebook เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
หอสมุดรัฐสภา
  วีดิทัศน์รัฐสภา


  • บทบาทสภานิติบัญญัติแห่งชาติในประชาคมอาเซียน    download_icon

  • The National Legislative Assembly's Role in the ASEAN Community    download_icon

  • รัฐสภาไทย The National Assembly of Thailand    download_icon

 แสดงทั้งหมด...