ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 ห้องแสดงภาพรัฐสภา
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
รัฐสภา
ดูทั้งหมด
(เริ่มนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒)

View My Stats
รัฐสภาคู่ประชาชน >> เยี่ยมชมรัฐสภา >> ประมวลภาพ >> ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 10 ต.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 152 คน)
tweet

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๔๐๒ - ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริหารงานรัฐสภา ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ ต.ค. ๖๒ ณ กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวให้โอวาทว่า การได้ศึกษาเล่าเรียนถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิต ขอให้เยาวชนทุกคนรู้จักบริหารเวลาให้ดี เพราะวัยนี้เป็นวัยที่เรียนรู้อะไรได้มาก หากอยากเป็นผู้ที่มีความสามารถก็จะต้องอ่าน เขียน เรียน ให้มาก และขอให้คำนึงอยู่เสมอว่าเวลาที่ผ่านไปแล้วนั้นไม่สามารถกลับมาได้อีก พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสิ่งสำคัญของการศึกษาคือการสร้างและพัฒนาคนให้มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยยึดพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ใจความตอนหนึ่งว่า “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้” จึงขอให้ทุกคนเป็นคนดีของบ้านเมือง เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ เคารพกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และขอให้เยาวชนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และเติบโตไปเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป
download download Download all images download
  วีดิทัศน์รัฐสภา


  • บทบาทสภานิติบัญญัติแห่งชาติในประชาคมอาเซียน    download_icon

  • The National Legislative Assembly's Role in the ASEAN Community    download_icon

  • รัฐสภาไทย The National Assembly of Thailand    download_icon

 แสดงทั้งหมด...
แบบสา รวจความพงึพอใจการให้บริการนา ชมรัฐสภา
facebook เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
หอสมุดรัฐสภา