FONTSIZE
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยาย หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๒

วันที่ 10 ต.ค. 2562

       วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องฝึกอบรมประชาธิปก

สถาบันพระปกเกล้า  นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร

ป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยาย หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการ

ประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๒ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้

       ๑. เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่สำคัญ

ของระบอบประชาธิปไตยที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการของระบบรัฐสภา

       ๒. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       ๓. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรมในการเมืองไทย

       ๔. เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำหน้าที่สนับสนุนงานของสมาชิก

รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพdownload download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats