ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบเกียรติบัตร

วันที่ 9 ต.ค. 2562

วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา
เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบเกียรติบัตร
ให้แก่ ด.ช.ณัฐภัทร ทองน้อย ในฐานะที่ผ่านการคัดเลือก
ในกลุ่มผู้ที่มีความถนัดด้านทักษะภาษาอังกฤษ และได้รับเลือกเป็น
คณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๔
ณ สหรัฐอเมริกา(24th World Scout Jamboree, 2019)
โดยมี นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์
ร่วมแสดงความยินดี ในการนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวแสดง
ความยินดีและชื่นชมในความรู้ความสามารถที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
คณะผู้แทนลูกเสือไทย และขอเป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนและประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นคนดีเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม มีวุฒิภาวะและเป็นกำลัง
สำคัญของชาติและครอบครัวต่อไป
download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats