ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วย นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือ

วันที่ 13 ส.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 384 คน)

วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๐ นาฬิกา
ณ จุดแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารรัฐสภาเกียกกาย
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
พร้อมด้วย นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
และนายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร
รับหนังสือจากนายพลภาขุน  เศรษฐญาบดี  ตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทย
แห่งชาติ (ครช.) เรื่อง ขอเรียกร้องสิทธิในการมีส่วนร่วมฯตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อเสนอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดมาตรการให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชนโดยตรง ทั้งนี้ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าว
กราบเรียนประธาน สภาผู้แทนราษฎรต่อไปและเชื่อว่าประธานสภาผู้แทนราษฎร
จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats