ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วย นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562

วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๐ นาฬิกา
ณ จุดแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารรัฐสภาเกียกกาย
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
พร้อมด้วย นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
และนายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร
รับหนังสือจากนายพลภาขุน  เศรษฐญาบดี  ตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทย
แห่งชาติ (ครช.) เรื่อง ขอเรียกร้องสิทธิในการมีส่วนร่วมฯตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อเสนอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดมาตรการให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชนโดยตรง ทั้งนี้ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าว
กราบเรียนประธาน สภาผู้แทนราษฎรต่อไปและเชื่อว่าประธานสภาผู้แทนราษฎร
จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
หอสมุดรัฐสภา
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ๒๕๖๔    download_icon

  • ๗๐ ปี แห่งสมาชิกภาพของรัฐสภาไทยในสหภาพรัฐสภา    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวง ร.๙ ภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๙๐ e-Mail : webmaster@parliament.go.th [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats