ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายสุชาติ โรจน์ทองคำ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจความพร้อมและทดสอบระบบ ก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมจันทรา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภาเกียกกาย
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย
นายสุชาติ โรจน์ทองคำ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตรวจความพร้อมและทดสอบระบบ ก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพรุ่งนี้
(๗ ส.ค. ๖๒)

ทั้งนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มอบหมายให้เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้ห้องประชุมเพื่อให้สมาชิกเข้าใจระบบการลงคะแนน เนื่องจาก
เครื่องลงคะแนนมีจำนวนไม่พอสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา Guide to Parliament สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats