ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้บริหารส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมคณะสื่อมวลชนตรวจระบบความพร้อมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภา

วันที่ 31 ก.ค. 2562

วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมจันทรา อาคารรัฐสภาเกียกกาย
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้บริหารส่วนที่เกี่ยวข้อง
ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พร้อมคณะสื่อมวลชนตรวจระบบความพร้อมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
และการประชุมวุฒิสภา
โดยมี นายสุชาติ โรจน์ทองคำ  รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
และ นางสาวสิตาวีร์  ธีรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ บรรยายถึง
ความพร้อมของการใช้ระบบห้องประชุม ซึ่งในวันพรุ่งนี้
(๑ ส.ค. ๖๒) เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
จะทำการทดสอบระบบห้องประชุม อาทิ เครื่องบันทึกการลงคะแนน
ไมโครโฟน

จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า
โดยภาพรวมของห้องประชุมจันทรา นับว่ามีความพร้อมสำหรับ
การประชุมโดยได้เสริมเก้าอี้สำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากเดิม ๓๕๐ ที่นั่ง
เป็น ๕๐๐ ที่นั่ง เรียบร้อยแล้ว
download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา Guide to Parliament สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats