FONTSIZE
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสำนักงานฯ
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมือง ของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยฯ กิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองประจำปี ๒๕๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 21 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 179 คน)

       วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ 
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็น
ประธานปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตยให้ยั่งยืนกิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองประจำปี ๒๕๖๒ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยได้กล่าวแสดงความยินดี กับนายพงศธร งามพิลา ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธาน
คณะกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ และได้ให้กำลังใจแก่ยุวชนประชาธิปไตยในการ
ยกระดับการสร้างเครือข่ายในสถาบันการศึกษา จังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภูมิภาค โดยรองเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรได้ขอให้นำการถอดบทเรียนร่วมกันจากการระดมสมองตลอดกิจกรรมทั้ง ๒ วัน เป็นแนวทาง
ในการประสานงานและได้อำนวยพรให้ยุวชนประชาธิปไตยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานต่อไป

download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats