FONTSIZE
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสำนักงานฯ
วันที่สองเป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมสมอง หัวข้อ "การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายด้านประชาธิปไตย" ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนฯ

วันที่ 21 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 201 คน)

        วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น 
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นวันที่สองของ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตยให้ยั่งยืนกิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองประจำปี ๒๕๖๒ 
เป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมสมอง หัวข้อ "การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายด้านประชาธิปไตย" โดยมี 
นางจงเดือนสุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งในระดับสถาบันการศึกษาระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภูมิภาค ดำเนินการ โดย 
นายณรงค์ศักดิ์ เพชรเรืองสุด วิทยากรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรม
สภาผู้แทนราษฎร
        การถอดบทเรียนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับการสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะ
ในระดับกลุ่มจังหวัด การขยายกลุ่มเป้าหมาย ในการดำเนินงานทั้งในสถาบัน การศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลายไปสู่ระดับอุดมศึกษา และชุมชน โดยนำแนวคิดที่ได้รับจากการร่วมมือของทุกภาค
ส่วนในจังหวัดขอนแก่น เช่น การตั้งชมรมยุวชนประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัย การสร้างศูนย์กลาง
การประสานงาน ซึ่งภาคตะวันออก เฉียงเหนือยกตัวอย่างสถาบันการศึกษามีความเข้มแข็งในความ
เป็น Smart  Education
        จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา กิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองประจำปี ๒๕๖๒ 
ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการยุวชนประชาธิปไตยประจำปี ๒๕๖๒ และมีการเลือกตั้ง
ประธานยุวชนประชาธิปไตยภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี ๒๕๖๓ คือ นายพงศธร งามพิลา ยุวชน
ประชาธิปไตย รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ จังหวัดบึงกาฬ

download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats