FONTSIZE
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสำนักงานฯ
การเสวนาเรื่อง "ขอนแก่น Model สร้าง smart city ด้วย smart citizen

วันที่ 21 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 647 คน)

        วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐นาฬิกา ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ 
คอนเวนชั่น  เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เป็นการเสวนาเรื่อง "ขอนแก่น Model สร้าง smart city 
ด้วย smart citizen”  ซึ่งวิทยากรประกอบด้วย นายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.จังหวัดขอนแก่น พรรคอนาคตใหม่ 
น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร ส.ส.จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรี
นครขอนแก่น และ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง 
(เคเคทีที) จำกัด และรองประธานสภาหอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพงศธร งามพิลา ยุวชน
ประชาธิปไตยจังหวัดบึงกาฬ  รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ ดำเนินรายการ ทั้งนี้ วิทยากรเสวนาได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่อง
นวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาส
ให้เยาวชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
       ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเสวนา นางจงเดือน สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ได้มอบ
ของที่ระลึกให้แก่วิทยากรเพื่อแสดงความขอบคุณ
       หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเล่นเกมส์ ตอบคำถามจากการจัดแสดงนิทรรศการ
ขององค์กรเครือข่าย โดยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ได้มอบของรางวัลประจำบูธนิทรรศการของสำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วยdownload download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats