FONTSIZE
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสำนักงานฯ
ในภาคบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง “ยุวชนประชาธิปไตยกับการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติ”

วันที่ 21 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 537 คน)

       วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ 
คอนเวนชั่น  เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ในภาคบ่ายของกิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็น
พลเมือง ประจำปี ๒๕๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการเสวนาเรื่อง “ยุวชนประชาธิปไตยกับ
การสนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติ” โดยมี นายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส. จังหวัดขอนแก่น 
พรรคอนาคตใหม่ น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร ส.ส. จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย รศ.สถาพร เริงธรรม 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ร่วมเสวนา และนายพงศธร งามพิลา ยุวชนประชาธิปไตย จังหวัดบึงกาฬ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ 
และรองประธานคณะกรรมการยุวชนประชาธิปไตยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินรายการ 
ในการนี้ คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดกลางจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมรับฟัง
การเสวนา
        ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเสวนา นายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.จังหวัดขอนแก่น พรรคอนาคตใหม่
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) “รวมพลังยุวชนประชาธิปไตย 
รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ สร้าง Smart City เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี นางจงเดือน สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการ
สำนักประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน
        จากนั้น นายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร ส.ส.จังหวัดขอนแก่น 
พรรคเพื่อไทย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด และรองประธานสภาหอการค้า
จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยยุวชนประชาธิปไตย ร่วมพิธี


download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats