ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐

วันที่ 12 ก.ค. 2562

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมายเลข ๔๐๔
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภาเกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน
ครั้งที่ ๔๐ โดยมี ศาตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา
นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง
พล.อ. สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑. พิจารณาองค์ประกอบคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ในการเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐
๒. พิจารณารายชื่อแขกรับเชิญของประเทศเจ้าภาพ (Guest)
download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา Guide to Parliament สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐  โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๙๐  e-Mail : webmaster@parliament.go.th  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats