ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐

วันที่ 12 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 316 คน)

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมายเลข ๔๐๔
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภาเกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน
ครั้งที่ ๔๐ โดยมี ศาตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา
นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง
พล.อ. สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑. พิจารณาองค์ประกอบคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ในการเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐
๒. พิจารณารายชื่อแขกรับเชิญของประเทศเจ้าภาพ (Guest)
download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats