FONTSIZE
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสำนักงานฯ
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 3 ก.ค. 2562

        วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  ณ อาคารอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว น.ส.สุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
นำคณะผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเยี่ยมคารวะ 
ศ.ดร.สมสี ยอพันไซ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ร่วมหารือกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในประเด็นบทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนประเทศ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน และการสนับสนุนการทำงานของสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว รวมถึงโจทย์วิจัยที่มหาวิทยาลัยให้ความสนใจในปัจจุบัน อีกทั้งได้มีการหารือถึง
ความร่วมมือด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย และด้านอาเซียน ระหว่างรัฐสภาไทย กับ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเครือข่าย
ต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อนำองค์ความรู้ไปร่วมพัฒนางานด้านวิจัย สำหรับนำไป
สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ


download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats