FONTSIZE
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสำนักงานฯ
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าพบปะสองฝ่ายกับสำนักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 2 ก.ค. 2562

       วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมประจำสภาแห่งชาติ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นำคณะผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าพบปะ

สองฝ่ายกับสำนักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย

นายสุบัน สะวะบุด และคณะผู้บริหารฯ เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูล

ด้านกฎหมายของทั้งสองฝ่ายและฐานข้อมูลเว็บไซต์ของรัฐสภาในการนำไปใช้ทำงานด้านนิติบัญญัติ

โดยสำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนได้นำเสนอเว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรและเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการร่วมมือ

กันพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐสภาในกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้ง ยังได้หารือในการแลกเปลี่ยน

บุคลากรของทั้งสองสำนักงาน โดยส่งข้าราชการทั้ง ๒ ฝ่าย เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงานและฝึกงาน

เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านรัฐสภาให้แก่บุคลากร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี

ในกลุ่มประเทศอาเซียน

      จากนั้น คณะผู้แทนฯ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เพื่อศึกษาการบริหารจัดการงานด้านวิชาการ

      และในเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ สภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้แทน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเยี่ยมคารวะ

นางสวนสะหวัน วิยะเกด เลขาธิการสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของทั้งสองฝ่ายในฐานะสมาชิก

สมัชชารัฐสภาอาเซียน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภาไทย และสภาแห่งชาติ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


   

download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats