ประชาสัมพันธ์
หนังสือวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า
ประมวลภาพ
ความเป็นมา
สรุปผลงานที่ผ่านมา
คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า
คณะอนุกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการฯ ปี 2561

รางวัลพานแว่นฟ้า >> ความเป็นมา

วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า

 

          สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าได้จัดการประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นการเมือง ขึ้นครั้งแรกในปี ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาครบ ๗๐ ปี โดยเห็นความสำคัญของวรรณกรรมการเมือง ว่ามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงออกทางการเมือง โดยใช้ศิลปะในการเขียนถ่ายทอดความรู้สึกสะท้อนภาพการเมืองและสังคม หรือจินตนาการถึงการเมืองที่ต้องการ ในรูปแบบของเรื่องสั้น ทั้งนี้ ในปี ๒๕๔๖ ได้เพิ่มรูปแบบวรรณกรรมประเภทบทกวีเข้าประกวดด้วย เพราะบทกวีการเมือง มีบทบาทสำคัญควบคู่กับเรื่องสั้นการเมืองมาแต่ในอดีต

 

          “รางวัลพานแว่นฟ้า” เป็นรางวัลที่จัดขึ้น เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีการเมือง โดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมือง อีกทั้งเพื่อสืบสาน สร้างสรรค์วรรณกรรมการเมือง ให้มีส่วนปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย

 

          “พานแว่นฟ้า”หมายถึง พานที่วางจัดซ้อนเป็นสองชั้น พานใบบนที่มีขนาดเล็กกว่า วางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่า ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูง ในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศ และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทย

 

..................................

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
โทร. 0 2244 2515-8 โทรสาร 0 2244 2517 Call Center 1743  
จำนวนผู้ใช้บริการ (นับตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 57)  
       
เข้าสู่หน้าหลักรางวัลพานแว่นฟ้าฯ