-- สภาปฏิรูปแห่งชาติสิ้นสุด ณ วันที่ 6 กันยายน 2558 --
 ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
รายงานวาระปฏิรูปที่ผ่านความเห็นชอบของ สปช.
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
ระบบสารสนเทศบริหารงานข้อมูลเพื่อการปฏิรูป
แผนภาพกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ
ศูนย์รับฟังความคิดเห็น สภาปฏิรูปแห่งชาติ
สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนฯ ปฏิบัติหน้าที่ สนง.เลขาธิการสภาปฏิรูปฯ
เว็บไซต์เพื่อการสื่อสารภายใน สปช.
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ
e-Mail@parliament.go.th
ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :  
 
วีดิทัศน์สภาปฏิรูปแห่งชาติ


  • ขอเชิญผู้สนใจส่งประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

  • โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ    download_icon

  • กรอบการดำเนินงานสปช.    download_icon

 แสดงทั้งหมด...
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เลขานุการวิป สปช. แถลงข่าวเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุมในวันที่ ๖ ก.ย.นี้

วันที่ 4 ก.ย. 2558

วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๔๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑   นายอลงกรณ์ พลบุตร เลขานุการกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (วิป สปช.) แถลงข่าวเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุมในวันที่ ๖ กันยายน การสิ้นสุดการทำงานของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและผลงานที่ผ่านมาว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นว่า การทำงานของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ทำงานอย่างเข้มแข็งและบรรลุผลสำเร็จภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวกำหนดไว้ทุกประการ เช่น มีการดำเนินการจัดทำวิสัยทัศน์ออกแบบอนาคตประเทศในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อสู่การปฏิรูปได้สำเร็จพร้อมจัดทำพิมพ์เขียวและได้ส่งมอบพิมพ์เขียวเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามคำขอแก้ไขพร้อมนำส่งให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมปี ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้ตั้งประเด็นคำถามที่สมควรให้มีการออกเสียงประชามติหรือไม่ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวจะมีการพิจารณาในวันที่ ๖ กันยายนนี้ และสมาชิกทุกคนมีความพร้อมในการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ โดยจะเริ่มประชุมในเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถ้าสมาชิกมีมติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ ต่อจากนั้นจะมีการพิจารณาเรื่องที่ค้างพิจารณาคือเรื่อง สภาปฏิรูปแห่งชาติควรมีประเด็นคำถามที่สมควรให้มีการออกเสียงประชามติหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกลงมติเห็นชอบก็จะพิจารณาญัตติต่อจำนวน ๒ เรื่องคือ เรื่องขอเสนอประเด็นให้มีการปฏิรูปประเทศอีก ๒ ปี ก่อนจัดการเลือกตั้งและญัตติเรื่อง การมีกลไกป้องกันและขจัดความขัดแย้งที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงหลังการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติให้เสนอประเด็นในการลงประชามติตามรัฐธรรมนูญฯ ฉบับชั่วคราว มาตรา ๓๗ วรรคสี่และวรรคห้า ในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนั้น ได้มอบให้สมาชิกมองเจตนารมณ์ หลักการและเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ สถานการณ์ของประเทศในขณะนี้และสถานการณ์ข้างหน้า ตลอดจนเป้าหมายและกลไกของประเทศเป็นสำคัญ
download download Download all images download
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Call Center 1743 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2244 1000 e-Mail : webmaster@parliament.go.th
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
(เริ่มนับ 2 ต.ค. 57)