สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> แนะนำสำนักงานฯ >> อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่  
             สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีอำนาจหน้าที่ 
            ๑. สนับสนุนการตรากฎหมาย
            ๒. สนับสนุนการควบคุมและการบริหารราชการแผ่นดิน
            ๓. สนับสนุนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
            ๔. สนับสนุนบทบาทภารกิจตามที่รัฐธรรมนูญ กฎหมายและข้อบังคับการประชุมสภากำหนด
            
  
วิสัยทัศน์ 

          สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ก้าวสู่การเป็น SMART Parliament
  
 
พันธกิจ  

          ๑. เสริมสร้างกระบวนการนิติบัญญัติให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
          ๒. เสริมสร้างบทบาทและความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ 
          ๓. ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  


เป้าหมายองค์กรระยะ ๕ ปี  

           สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป็นระบบราชการ ๔.๐ และมีระบบการปฎิบัติงานและให้บริการในรูปแบบ Digital & SMART Parliament
 
 
ยุทธศาสตร์องค์กร (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

            ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น Smart Parliament 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ผลักดันให้รัฐสภาไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภา
ระหว่างประเทศ
            ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
            ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ปฏิรูปองค์กรและยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีธรรมาภิบาลและ
ความผาสุกในการปฏิบัติงาน
 
  
ค่านิยมองค์กร  

            มีจิตบริการ
            สมานสามัคคี
            มีวินัย
            ใจสัตย์ซื่อ
            ถือหลักพอเพียง

  
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
แจ้งปัญหาฝุ่น PM2.5
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เยี่ยมชมรัฐสภา
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐  โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๙๐  e-Mail : webmaster@parliament.go.th  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats