รายนามในคณะกรรมาธิการ >> คณะกรรมาธิการ
นายนิสิต สินธุไพร


นายนิสิต สินธุไพร

จังหวัดร้อยเอ็ด เขตที่ 2 
พรรคพลังประชาชน 

ชื่อ-สกุล

นายนิสิต สินธุไพร

วันเดือนปีเกิด

12 มีนาคม 2499

การศึกษา

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 14 หมู่บ้าน โนนชัยศรี ซอย - ถนน -
ตำบล/แขวง โพธิ์ใหญ่ อำเภอ/เขต พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ 45140
โทรศัพท์ : 0 4358 8593
โทรสาร : 0 4358 8593
อีเมล์ : -

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้

นักการเมือง

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

รองประธานกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร,กรรมาธิการกิจการเด็ก สตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ,เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร,ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats