(จำนวนคนอ่าน 2526 คน)
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (download ไฟล์ pdf)
สาระ ให้มีกระทรวงสวัสดิการสังคม เพื่อทำหน้าที่จัดบริการสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ให้ได้รับการคุ้มครองและรับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดโดยปราศจากการแบ่งแยกและการเลือกปฏิบัติ และให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ ๔ มาตรา ๘๐ (๑) ซึ่งเป็นการนำนโยบายสวัสดิการสังคมมาดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยนำระบบบริการให้การสงเคราะห์ การสวัสดิการและการคุ้มครองที่กฎหมายให้ยกเลิกและให้โอนไปเป็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กลับมาอยู่ในระบบบริการสวัสดิการสังคม และให้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสวัสดิการสังคม ที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีหน้าที่จัดบริการสวัสดิการสังคมโดยตรง ในฐานะองค์กรที่ชำนาญการด้านสวัสดิการสังคม
ผู้เสนอ นายสวง  ทัพกฤษณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๐๒๘ คน   เป็นผู้เสนอ
 
กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๔๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๔๒
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า