๑๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (download ไฟล์ pdf)
สาระ แก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาของการบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยแยกออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากเดิมการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษานั้นจะกำหนดให้เขตพื้นที่การศึกษาหนึ่ง ๆ นั้นดูแลทั้งการศึกษาในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งไม่เอื้อต่อการบริหารและการจัดการศึกษาทำให้เกิดความไม่คล่องตัวต่อการพัฒนาการศึกษา
ผู้เสนอ นายวิทยา บริบูรณ์ทรัพย์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๓,๙๔๐ คน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า