(จำนวนคนอ่าน 3213 คน)
๙.ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดฝาง พ.. …. (download ไฟล์pdf)
สาระ   ให้มีการตั้งจังหวัดฝางโดยแยกอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ ออกจากการปกครองของจังหวัดเชียงใหม่ และให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ตลอดจนข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฝาง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการภาษีอากร การทะเบียน และการอื่น ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นให้ดำเนินไปเช่นเดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ส่วนรายได้ที่เก็บได้ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับให้จัดส่งจังหวัดฝาง นอกจากนี้ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฝางตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ ภายในกำหนด ๖๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
 
ผู้เสนอ   นายบดินทร์ กินาวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๗๕๓ คน เสนอเมื่อ วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน พ..๒๕๕๒
 
กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๔๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๔๒
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า