(จำนวนคนอ่าน 5233 คน)
๔.ร่างพระราชบัญญัติสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. .... (download ไฟล์pdf)
 
สาระ  ให้มีสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งชาติขึ้น มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงมหาดไทย มีคณะกรรมการสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน มีอำนาจหน้าที่เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพ กำหนดอำนาจหน้าที่ภารกิจของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎร และกำหนดอำนาจหน้าที่เกี่ยวด้วยความอาญา ให้มีสถานที่ทำการของผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน และกำหนดให้ได้รับเงินค่าตอบแทน ค่าเล่าเรียนบุตร เงินบำเหน็จตามระเบียบวิธีการและเงื่อนไงที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 
ผู้เสนอ   นายสมศักดิ์  ไพศาลสัจธรรมกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๓,๗๑๔ คน  เสนอเมื่อ
วันพุธที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑
 
 
 
กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๔๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๔๒
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า