สาระ  ให้มีสภาแพทย์แผนไทย โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ควบคุมมาตรฐานการให้บริการและควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ให้คำแนะนำแก่ประชาชน องค์กรอื่นหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับงานแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียน และออกใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาแพทย์แผนไทย โดยมีคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกและเป็นโดยตำแหน่ง ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการสภาแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ ที่มาของรายได้ส่วนหนึ่งมาจากเงินอุดหนุนจากงบประมาณของรัฐ

ผู้เสนอ  นายอร่าม อามระดิษ ผู้แทนการเสนอกฎหมายและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๒๒๗ คน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า